Privacy Policy
Stedelijk Muziekkorps Sneek

Stedelijk Muziekkorps Sneek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stedelijk Muziekkorps Sneek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stedelijk Muziekkorps Sneek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Ledenadministratie, contributieheffing;
– Muzikale indeling orkesten en te spelen partijen;
– Informatieverstrekking voor concerten;
– Uitleen muziekstukken en instrumenten;
– Promotie doeleinden van de vereniging;
– Jeugdadministratie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschap overeenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stedelijk Muziekkorps Sneek de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, adres, postcode, woonplaats, geboorte datum, telefoon(mobiel/vast), e-mailadres, instrument, muziekopleiding, bankrekening nummer en beeldrecht.
Uw persoonsgegevens worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Dat men een lidmaatschap overeenkomst heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratie, communicatie doeleinden, declaraties
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De vrijwilligersovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stedelijk Muziekkorps Sneek de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon(mobiel/vast), e-mailadres, beeldrecht, bankrekening nummer.
Uw persoonsgegevens worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Dat men een vrijwilligersovereenkomst heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden
Persoonsgegevens van oud-leden worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Oud Ledenadministratie;
– Reünies;
– Invalmuzikanten;
– Bewaarplicht Financiële administratie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Opzeggingsformulier (indien aangegeven geen bezwaar).
Uw persoonsgegevens worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Onbeperkte tijd.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers (hier vallen ook invallers onder) worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over opdracht en/of uitnodigingen;
– Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Opdracht of levering van diensten;
– Leveringsformulier.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stedelijk Muziekkorps Sneek de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bankrekening nummer, bankrekening nummer.
Uw persoonsgegevens worden door Stedelijk Muziekkorps Sneek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
– N.v.t.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Stedelijk Muziekkorps Sneek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Tenzij bij afmelding is aangegeven”geen bezwaar te hebben” opgenomen te worden in het oud-leden administratie.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Stedelijk Muziekkorps Sneek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, AVG opgenomen op de actielijst van het bestuursoverleg;
– Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stedelijk Muziekkorps Sneek
Secretariaat:
secretaris@stedelijksneek.nl
Lytse Dyk 11, 8601ZJ Sneek